มิสไนติงเกล-3.jpg 
มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม  ค.ศ.1820  ในตระกูลคหบดี  ที่เมือง  ฟลอเรนซ์  ประเทศอิตาลี  ได้รับการอบรมเลี้ยงดูตามแบบชาวอังกฤษ มีการศึกษาดี  สามารถเรียนรู้และพูดได้หลายภาษา  มิสฟลอเรนซ์ เป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี  ชอบช่วยเหลือผู้อื่น  และสนใจศึกษาหาความรู้ที่จะเป็นพยาบาลในขณะอายุ 20 ปี  แต่ในขณะนั้นสตรีที่เรียนวิชาพยาบาลหรือเป็นพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาน้อย  และมาจากครอบครัวที่ยากจน  ทำให้มีกิริยามารยาทไม่ดีไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม   บิดามารดาของมิสฟลอเรนซ์จึงไม่อนุญาตให้ศึกษาเล่าเรียน  วิชาชีพพยาบาลและพยายามหันเหความสนใจของมิสฟลอเรนซ์ไปสู่งานสังคมและให้ท่องเที่ยวไปยังเมืองต่างๆในยุโรป  การที่ได้มีโอกาสได้ท่องเที่ยวเมืองต่างๆนี้เองทำให้มิสฟลอเรนซ์ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงพยาบาลต่างๆในหลายประเทศ  เช่น  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  เบลเยี่ยม  อิตาลี และอีกหลายแห่ง  ทำให้ได้เห็นการจัดการโรงพยาบาล  การจัดการพยาบาลตามแบบนิกายโปรแตสแตนท์  ที่ผู้ปฏิบัติการพยาบาลไม่ต้องบวชชีตามแบบซีเดคอนแนส  ทำให้สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยได้กว้างขวางขึ้น  มิสฟลอเรนซ์ได้ตัดสินใจเข้าเรียนพยาบาลอีกครั้ง เมื่ออายุได้  14 ปี แต่ก็ยังไม่ได้รับการยินยอมจากครอบครัว  ต่อมาปี ค.ศ.1850  อายุครบ 30 ปี  จึงได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนวิชาชีพพยาบาล และได้ศึกษาเล่าเรียนเป็นเวลา 4 เดือน 
                
             ค.ศ.1853  มิสฟลอเรนซ์ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ดูแลสถานที่เจ็บป่วยของสุภาพสตรีในประเทศอังกฤษ  ซึ่งได้รับการยกย่องมาก  ค.ศ.1856 โรงพยาบาล King’s College  ขอให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลแต่ยังไม่ได้ประจำทำงานก็เกิดสงครามไครเมีย  เป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับอังกฤษ  ฝรั่งเศสและตุรกี   กองทัพของอังกฤษมีบุรุษพยาบาลเป็นผู้ดูแลทหารที่บาดเจ็บ  แต่บุรุษพยาบาลเหล่านั้นไม่ได้รับการฝึกหัดสำหรับดูแลทหารบาดเจ็บจากสงคราม  การทำงานจึงไม่มีประสิทธิภาพ  แต่กองทัพรัสเซียและตุรกี จะมีแม่ชีทางศาสนาติดตามไปในกองทัพ  เพื่อให้การดูแลทหารที่บาดเจ็บ  ประเทศอังกฤษจึงได้ร้องขอให้ประชาชนเข้าช่วยเหลือ  มิสฟลอเรนซ์จึงตัดสินใจเข้าช่วยเหลือ  มิสฟลอเรนซ์พร้อมสตรีอาสาสมัครที่จะช่วยพยาบาลทหารอีก จำนวน 38 คน  จึงเข้าประจำทำงานดูแลทหารบาดเจ็บที่โรงพยาบาลแบแรท ในเมืองสคูตารี่  โรงพยาบาลมีผู้บาดเจ็บมากถึง  3,000-4,000  คน  อยู่รวมกันอย่างแออัด  อากาศถ่ายเทไม่ดี  ห้องน้ำห้องส้วมสกปรก  น้ำหายาก  ที่บอนปูพื้น  ผ้าปูที่นอนหนแข็งและไม่มีผงซักฟอก  เสื้อผ้าทหารบาดเจ็บไม่มีเปลี่ยนต้องใส่เสื้อเปื้อนเลือดและเหงื่อ  อาหารไม่เหมาะสม รับประทานอาหารด้วยมือ  น้ำดื่มไม่เพียงพอ  มีหนูและสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ  เกิดโรคระบาดขึ้น  เช่น  อหิวาตกโรค  บิด  ไทฟอยด์  ผู้บาดเจ็บมีอัตราการตายสูงถึง  42%  ในเวลากลางคืน  ต้องนอนในความมืด  ไม่มีใครดูแล  ไม่มีแสงสว่าง 
                  
                 มิสฟลอเรนซ์ได้ปฏิรูปงานโรงพยาบาลเกือบทุกด้าน  ใช้เวลา 6 เดือน  สามารถลดอัตราการตายลงเหลือ  2%  และศัลแพทย์ก็พอใจการปฏิบัติของมิสฟลอเรนซ์มาก  ค.ศ.1855  มิสฟลอเรนซ์และแม่ชีคาทอลิกอีก  3  คน  เดินทางไปสถานพยาบาลในเมืองมาลาคาวา ในแหลมไครเมียร์  ได้ปรับปรุงการพยาบาลให้ดีขึ้น  และกลับมายังโรงพยาบาลในเมืองสคูตารี่  เพื่อช่วยเหลือทหารบาดเจ็บต่อจนถึง  ค.ศ.1856  สงครามไครเมียร์ก็สงบลง  โรงพยาบาลต่างๆก็ปิดตัวลง  พยาบาลทั้งหมดกลับประเทศอังกฤษ มิสฟลอเรนซ์กลับถึงอังกฤษเป็นคนสุดท้ายในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1856 
                   
                 จากความรู้ความสามารถและความเสียสละโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยาก นับเป็นการปฏิบัติต่อเพอนมนุษย์อย่างยิ่งใหญ่  ลองเฟลโล(Longfellow)  ได้ประพันธ์โคลง “ซานตา ฟิโลมินา”  สรรเสริญความดีงามและความเสียสละของมิสฟลอเรนซ์ว่าเป็น “สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป” (The  Lady  of the  Lamp)  ต่อมาชาวอังกฤษได้รวบรวมเงินตั้งเป็นทุนไนติงเกล  เพื่อเทิดพระเกียรติและยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของพยาบาลด้วยทุนดังกล่าว  ใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาและปรับปรุงการพยาบาลให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
                    
               ค.ศ.1860 มิสฟลอเรนซ์ได้เลือกโรงพยาบาลเซนต์โทมัส(St.Thomus)  ที่กลุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  เป็นโรงเรียนพยาบาลไนติงเกล  ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา  ใช้เงินทุนจากมูลนิธิไนติงเกลในการบริหารกิจการของโรงเรียนและมีมิสซีวอร์ดโรพเปอร์ (Mss.Wardroper)   เป็นผู้บริหารงานการสอนพยาบาลโรงเรียนพยาบาลไนติงเกล  ใช้เวลาศึกษานาน 3 ปี  จัดการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อย  มีความรู้  และต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  โรงเรียนพยาบาลไนติงเกลได้ผลิตพยาบาลแล้วไปก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลในหลายๆประเทศ  ตามแบของมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล  โดยเน้นหลักการศึกษาไว้หลายประการ  เช่น  ต้องเป็นอาชีพเกี่ยวแก่ศาสนาหรือมนุษยธรรม ต้องก้าวหน้าอยู่เสมอ  เพราะวิชาชีพพยาบาลเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  ต้องมีการฝึกหัด  ต้องมีระเบียบวินัย ที่อยู่อาศัยสะอาด  ฝ่ายการบริหารและบริการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน  ต้องประสานกันเพื่อประสิทธิภาพของงาน 
                      
                ทางด้านงานหนังสือ  หลังสงครามมิสฟลอเรนซ์ได้เขียนหนังสือ “Note on Hospitals”  พิมพ์ออกเผยแพร่  กล่าวถึงโรงพยาบาลที่สวยแต่ยังบกพร่องในการจัดแผนผังเกี่ยวกับสุขาภิบาลและของเครื่องใช้ที่เหมาะสมในการรักษาพยาบาล  ต่อมาได้เขียนหนังสือ “Notes on  Nursing”   หนังสือเล่มนี้ได้ใช้เป็นมาตรฐานในการอบรมถึงปัจจุบัน  และมีข้อความที่เป็นอมตะต่องานปฎิบัติการพยาบาล เช่น  “การมองดูผู้ป่วยไม่เรียกว่าได้ใช้ความสังเกต  การเห็นสิ่งใดต้องใช้การฝึกฝน  การเห็นนี้จะช่วยให้พยาบาลทำในสิ่งที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย  ความเป็นความตายของผู้ป่วยขึ้นอยู่กับการสังเกตที่ถูกต้องของพยาบาล” 
                 
                มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล  ใช้ชีวิตในการช่วยกิจการของการพยาบาลอย่างต่อเนื่องและยาวนาน นับตั้งแต่ ค.ศ.1860  จนกระทั่งถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้  90 ปี  ในเดือนธันวาคม ค.ศ.1910
 

edit @ 9 May 2011 17:40:01 by wicky

Comment

Comment:

Tweet

<a href="http://www.guccioutletonlinebagsmall.com" title="Gucci Outlet"><strong>Gucci Outlet</strong></a><br /> cawzfniji <a href="http://www.mulberrybagsoutlet.us" title="mulberry bags outlet"><strong>mulberry bags outlet</strong></a><br /> kkrjyhfc<a href="http://www.utcsa.com.au" title="Jordan Pas cher"><strong>Jordan Pas cher</strong></a><br /> taxuvqmlbf <a href="http://www.zimmermanns.de" title="Jordan Pas cher"><strong>Jordan Pas cher</strong></a><br /> bnavtu <a href="http://www.britania.ru" title="Jordan Pas cher"><strong>Jordan Pas cher</strong></a><br /> bohwpoaqj <a href="http://www.spartax.com" title="Jordan Pas cher"><strong>Jordan Pas cher</strong></a><br /> lykzpgcipe <a href="http://www.balancesystems.com" title="Jordan Pas cher"><strong>Jordan Pas cher</strong></a><br /> fpkwlydvuch <a href="http://www.balancesystems.de" title="Jordan Pas cher"><strong>Jordan Pas cher</strong></a><br /> eldyedxjqq <a href="http://www.gva-leistungselektronik.de/en/capacitors.html" title="Jordan Pas cher"><strong>Jordan Pas cher</strong></a><br /> mejzcysudl <a href="http://www.thepointeresort.com/contact-us" title="Jordan Pas cher"><strong>Jordan Pas cher</strong></a><br /> lvwjdbv <a href="http://www.tvgan.com.co" title="Jordan Gamma Blue"><strong>Jordan Gamma Blue}</strong></a><br /> avnaebyz
http://www.guccioutletonlinebagsmall.com

#251 By http://www.guccioutletonlinebagsmall.com (120.37.238.70|120.37.238.70) on 2014-05-23 03:48

Wedding reception accepts immediately'.
brandonmanbeck.com/node/6 http://www.brandonmanbeck.com/node/6

#250 By brandonmanbeck.com/node/6 (23.89.132.37) on 2013-11-08 21:21

That control, with fight, is certainly insider's expertise in addition to get moving on it well usually requires apply.
celine handbags http://www.curiousitivity.com

#249 By celine handbags (27.159.200.180) on 2013-11-07 08:48

covering involving pomegranate seed extract veggie juice comes with 134 unhealthy calories and additionally 33.Some r about 100 % carbohydrates approximately 50 percent coming from carbohydrates together with 1 / 2 provided by fructose..
celine bags http://www.curiousitivity.com

#248 By celine bags (27.159.200.180) on 2013-11-06 06:08

Design known as a stove, nutrition could be cooked, steamed, not to mention steamed on preparing food conditions involved with 3 M to be able to 600 P oker.
www.curiousitivity.com/node/3 http://www.curiousitivity.com/node/3

#247 By www.curiousitivity.com/node/3 (27.159.205.213) on 2013-11-04 21:51

Yesterday, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!
??? ?????? ?? http://www.peopleld.com/police-fgfg

#246 By ??? ?????? ?? (62.210.202.240) on 2013-11-03 17:39

Hi! I could have sworn I've been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely happy I found it and I'll be book-marking and checking back often!
??? ???? http://www.wokaxibuy.com/gucci6548

#245 By ??? ???? (62.210.202.240) on 2013-11-01 11:20

Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a wonderful job!
?????????? http://www.watchfineitem.com/diesel

#244 By ?????????? (62.210.202.240) on 2013-11-01 10:54

Everyone loves what you guys tend to be up too. This sort of clever work and exposure! Keep up the amazing works guys I've added you guys to my blogroll.
???????? ???? http://www.watcholiga.com/cartieri

#243 By ???????? ???? (62.210.202.240) on 2013-11-01 10:54

Hello! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a extraordinary job!
<a href="http://www.fashionjpdown.com/duvetica-sales" >?????? ????</a>

#242 By ?????? ???? (62.210.202.240) on 2013-10-31 12:04

Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Regardless, just wanted to say wonderful blog!
????? ????????? http://www.tmgmt.net/?????-?adidas?-????????-jp-21.html

#241 By ????? ????????? (62.210.202.240) on 2013-10-31 08:45

Hi there! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!
??? ??? ?? 2013 http://www.bselect-shop.com/loewe-bag-wallet

#240 By ??? ??? ?? 2013 (62.210.202.240) on 2013-10-31 07:28

Good day! I could have sworn I've been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely glad I found it and I'll be book-marking and checking back frequently!
??? ?????? http://www.goodwatchnet.com/casiogod

#239 By ??? ?????? (62.210.202.235) on 2013-10-31 02:16

Im not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back down the road. Cheers
<a href="http://www.riverall1.com/" >????????</a>

#238 By ???????? (62.210.202.240) on 2013-10-30 11:29

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web savvy so I'm not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Thanks
????? ?? ?? http://www.riverall1.com/hamilton20

#237 By ????? ?? ?? (62.210.202.240) on 2013-10-30 11:29

Should you start off infiltrating Search engines for selecting Muscle growth, you can expect to get hold of many end results.
www.curiousitivity.com http://www.curiousitivity.com

#236 By www.curiousitivity.com (27.159.199.119) on 2013-10-29 00:21

Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?
vipsanalpha http://www.vipsanalpha.com/

#235 By vipsanalpha (62.210.202.240) on 2013-10-28 21:49

We can easily get stuck in this pessimistic and think obligated to help grind the software in to realism..
celine handbags http://www.curiousitivity.com

#234 By celine handbags (117.26.255.220) on 2013-10-26 01:00

It rabbit jumps up to the particular young man because if to convey hey there.
Moncler Jackets Sale http://www.monclerjacketcoats.us

#233 By Moncler Jackets Sale (117.26.253.195) on 2013-10-22 12:42

They no clue Francis Honda Coppola is doing {TV|Television|Tv set|Television set|Telly|Television for computer|Tv for pc|Tv on pc|Television programs|T .
Moncler Shop http://www.monclerjacketcoats.us

#232 By Moncler Shop (198.50.176.165) on 2013-10-22 04:05

I found myself driving a vehicle.
Moncler Coat http://www.monclerjacketcoats.us

#231 By Moncler Coat (117.26.253.195) on 2013-10-22 03:01

Beatles myth Kim Lennon Noun One.
www.bethelearlylearningcenter.com/men-belts-c-602_660.html http://www.bethelearlylearningcenter.com/men-belts-c-602_660.html
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious what all is required to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very internet smart so I'm not 100% positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Many thanks
?????????? http://www.papillonwatch.com/wenger-kiki

#229 By ?????????? (62.210.202.235) on 2013-10-18 13:06

t .|Technology} (IT) belongs to the the majority principal plus thriving market while in the international financial state immediately.
Mulberry For Sale http://geomeer.ca/wp-includes/mulberrystores.php

#228 By Mulberry For Sale (117.26.253.195) on 2013-10-17 19:06

-All credit cards and even PayPal approved.
monster beats pas cher http://beatsbydre-fr.2257support.com

#227 By monster beats pas cher (27.159.214.118) on 2013-10-17 13:17

Wives should preferably actually eat organically produced fruits and veggies, plus wildcaught contrary to farmraised muskie.
jordan 6 http://www.mechpromo.com

#226 By jordan 6 (117.26.253.195) on 2013-10-17 02:35

At the same time Anna seems once more to help you Eileen that's distraught around your partner's collegues condition, the person shouts on their plus declares the woman to leave out the pup on their own.
Vestes Moncler pas chers http://frmonclerpaschers.alrasidalarabi.com

#225 By Vestes Moncler pas chers (198.50.176.160) on 2013-10-16 21:43

Hello there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.
????? ?? http://www.samejpwatch.com/skagen-watch

#224 By ????? ?? (62.210.202.235) on 2013-10-12 04:33

The idea has been revealed which Jackson got a joint capsules from the Hippo Gentleman..
Celine Boston Outlet http://newcelinebags.makemoneywithyourideas.com

#223 By Celine Boston Outlet (120.43.22.176) on 2013-10-09 23:22

EU1 <a href="http://fitandfuninthird.com/">christian louboutin outlet stores</a>

#222 By cheap air max 95 (218.6.12.126) on 2013-10-09 05:05

Your site is acquiring page views of your yahoo.
prada bag http://pradapascher2.2257support.com

#221 By prada bag (27.159.192.18) on 2013-10-07 07:07

Such a spud rule isn't followed also pertaining to bashing, baked taters or even french fries.
Belstaff Outlet http://belstafffonlinesale.chrr-llc.com

#220 By Belstaff Outlet (27.159.193.57) on 2013-10-06 08:37

FDA approved, its known as classified for an hunger controller.
Chaussures Louis Vuitton http://newfashionlvbags.alrasidalarabi.com

#219 By Chaussures Louis Vuitton (91.207.7.189) on 2013-10-03 07:10

Outward indications of antidepressant stopping issue incorporate flulike conditions which include high temperature, unsettled stomach along with the hurts.
åХåȥå http://guccihandbagjapon.alrasidalarabi.com

#218 By åХåȥå (120.43.23.44) on 2013-09-29 06:28

The red sea.
prada bag http://pradapascher2.2257support.com

#217 By prada bag (27.159.210.211) on 2013-09-28 10:06

FQ6 <a href="http://www.biggerthanhiphop.org/">ugg outlet online</a>

#216 By christian louboutin discount (218.6.12.126) on 2013-09-27 03:55

You should always be by the due date into the gatherings, also, you really need take into account any of the file types.
Prada Outlet http://newpradahandbag.makemoneywithyourideas.com

#215 By Prada Outlet (27.159.199.146) on 2013-09-26 03:14

These products generally rested in the vicinity of one another.
authentickarenmillen.polygraphusa.com http://authentickarenmillen.polygraphusa.com

#214 By authentickarenmillen.polygraphusa.com (222.77.200.26) on 2013-09-22 03:31

LonelinessLoneliness plus unhappiness, but not similar, commonly work together.
www.fedro.com.ar/NewsLetters/Ph15/michaelonline.htm http://www.fedro.com.ar/NewsLetters/Ph15/michaelonline.htm

#213 By www.fedro.com.ar/NewsLetters/Ph15/michaelonline.htm (27.159.253.199) on 2013-09-20 19:29

Admirers significantly more accustomed to this present may be fairly frustrated the fact that several sequences using their beloved violence out of the premature part of the reveal was slice; having said that, this is definitely related to as close simply because Hideaki Anno truly found carrying out a "remake" about Nadia; in actual fact, these 3 compilated amounts would've labored far better than typically the tragedy this was Nadia The show have NHK together with Gainax definitely not happened to be etc boundary with the other person.
Louis Vuitton Sacs http://www.lovingnaturals.com/lvonlines.php

#212 By Louis Vuitton Sacs (27.159.199.46) on 2013-09-19 04:00

For everybody who is able to play them, be sure you literally have them installed.
Bag Mulberry http://www.lpwwa.org/mulberryshop.php

#211 By Bag Mulberry (27.159.202.112) on 2013-09-19 00:00

May well, gents view cheating can be a symbol of disrespect and also disloyalty more than anything else.
karenmillen.2257support.com http://karenmillen.2257support.com

#210 By karenmillen.2257support.com (222.77.200.26) on 2013-09-17 09:37

index.php?showuser=

#209 By sac chanel contrefaçon (202.103.132.158) on 2013-09-13 14:28

you must not are the target of the purity; 10) Don't select older motor vehicles that's above Few years older.
Michael Kors handbags http://www.lovingnaturals.com/michaelkorstore.php

#208 By Michael Kors handbags (::|27.159.198.164) on 2013-09-13 07:07

profile.php?mode=viewprofile

#207 By maillot Uruguay (202.105.60.226) on 2013-09-12 17:24

For example this really is adult men males their particular beards every day.
pas cher Michael Kors Sacs http://michaelkorsbagsale.chrr-llc.com

#206 By pas cher Michael Kors Sacs (27.159.212.114) on 2013-09-11 17:26

In past times, when I were required to set any outriggers or possibly backing paws, any serp could cease to live.
Prada Borse UK http://www.lpwwa.org/shopprada.php

#205 By Prada Borse UK (27.159.204.115) on 2013-09-11 03:08

JWi <a href="http://27.54.248.185:880/article.php?id=127">nike air max billig</a>

#204 By http://www.ov17.com/article.php?id=1985 (218.6.12.118) on 2013-09-08 15:43

OTs <a href="http://www.szbhyx.com/article.php?id=231">Christian Louboutin Pas Cher</a>

#203 By louis vuitton outlet (218.6.12.118) on 2013-09-08 05:13

viewtopic,p,*.html

#202 By louis vuitton sac (116.21.65.15) on 2013-09-07 12:30